این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  
پروفسور فرخ حجت کاشانی
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران - فارغ التحصیل از دانشگاه کالیفرنیا


مهندسی برق
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت علمی و معنوی کنفرانس توسط IEEEشاخه دانشجویی
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان، این کنفرانس مورد حمایت IEEE شاخه دانشجویی این دانشگاه قرار گرفت. لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت اقدام نمایند. همچنین لازم به توضیح است لگوی این شاخه در گواهی پذیرش و گواهی حضور تمام نویسندگان درج خواهد شد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان، این کنفرانس مورد حمایت IEEE شاخه دانشجویی این دانشگاه قرار گرفت. لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت اقدام نمایند. همچنین لازم به توضیح است لگوی این شاخه در گواهی پذیرش و گواهی حضور تمام نویسندگان درج خواهد شد.

back2017-08-12Voting is16 time